Thor Heyerdahl

13.11.2019
Kon-Tiki Museum Oslo Norway

At the Kon-Tiki Museum, Oslo. Source: Studio Kubinsky

The project was also presented at the Embassy of the Slovak Republic in Norway. Source: Studio Kubinsky

With a representative of the Thor Heyerdahl Institute. Source: Studio Kubinsky

V termíne 13. – 15. novembra 2019 zrealizuje Bohuš Kubinský cestu do nórskeho Osla, kde sa uskutoční bilaterálne stretnutie so zástupcami Múzea Kon-Tiki (Oslo) a Inštitútu Thora Heyerdahla (Larvik). Na tomto stretnutí budú prejednané možnosti spolupráce na pripravovanom projekte, v rámci ktorého by malo (okrem iného) vzniknúť aj umelecké dielo pripomínajúce odkaz nórskeho etnografa a cestovateľa Thora Heyerdahla. Okrem Bohuša Kubinského a konzultantky projektu sa cesty zúčastní aj český technik a  experimentálny archeológ Ing. Pavel Pavel, ktorý sa v 80. rokoch 20. storočia vo vtedajšom Československu venoval záhade transportu kamenných soch Moai na Veľkonočnom ostrove a svoju teóriu v roku 1986 – na pozvanie Thora Heyerdahla –  priamo na tomto mieste aj úspešne overil.

Stretnutie je umožnené vďaka Fondom EHP a Nórska 2014 - 2021, konkrétne podpore z výzvy pre bilaterálne vztahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva: Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca – komponent umenie. Výzva CLTBF02 je realizovaná pod programom „Kultúra“.  


Prostredníctvom Nórskych fondov a Fondov EHP prispieva Nórsko, Island a Lichtenštejnsko k rozvoju ekologickej, konkurenceschopnej a inkluzívnej Európy.  


----------


During 13-15 November, Bohuš Kubinský will travel to Oslo for a bilateral meeting with representatives of the Kon-Tiki Museum (Oslo) and the Thor Heyerdahl Institute (Larvik). This meeting will involve discussions regarding possible cooperation on the project under preparation, during which the creation of (among other things) a work of art recalling the legacy of Nowegian ethnographer and traveller Thor Heyerdahl is planned. Aside from Bohuš Kubinský and the project consultant, the meeting will also be attended by experimental archaeologist Ing. Pavel Pavel, who during the 1980s in the former Czechoslovakia focused on the mystery of how Easter Island’s stone Moai statues were transported, and who in 1986 also successfully tested his theory directly on Easter Island, at the invitation of Thor Heyerdahl.

The meeting will take place thanks to EEA and Norway Grants 2014-2021, specifically from “Open call CLTBF02 for bilateral relations for establishing and development of the partnership - Heritage Component" implemented within the Culture programme.The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s, Island’s and Liechtenstein’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.
----Bohuš Kubinský v Nórsku úspešne prezentoval plány na umelecký projekt

 

V termíne 14. – 15. novembra 2019 sa Bohuš Kubinský stretol v nórskom Oslo so zástupcami Múzea Kon-Tiki (Oslo) a Inštitútu Thora Heyerdahla (Larvik), ktorým prezentoval plánovaný umelecký projekt a možnosti spolupráce s obidvoma inštitúciami. Vzniknúť by malo umelecké dielo – monumentálna socha pripomínajúca odkaz nórskeho etnografa a cestovateľa Thora Heyerdahla. V prípade, že bude projekt podporený grantom z Lichtenštajnska, Islandu a Nórska, vznikne uvedená socha, ktorá bude postupne vystavená v Bratislave, Oslu a v Larviku, kde sa svetoznámy cestovateľ a objaviteľ narodil.  Súčasťou projektu, na ktorom sa budú obidve nórske inštitúcie podielať ako partneri,  budú aj vzdelávacie a iné aktivity.

Zámer bol predstavený tiež na Velvyslanectve Slovenskej republiky v Nórsku, a to aj za prítomnosti velvyslanca Českej republiky.  Okrem Bohuša Kubinského a konzultantky projektu Hedviky Máchovej  sa cesty zúčastnil aj český technik a  experimentálny archeológ Ing. Pavel Pavel, ktorý sa v 80. rokoch 20. storočia vo vtedajšom Československu venoval záhade transportu kamenných soch Moai na Veľkonočnom ostrove, a svoju teóriu v roku 1986 – na pozvanie Thora Heyerdahla –  priamo na tomto mieste aj úspešne overil.

Stretnutie bolo podporené z Fondov EHP a Nórska 2014 - 2021, konkrétne z výzvy pre bilaterálne vztahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva: Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca – komponent umenie.   ----


Bohuš Kubinský presented his plans for an artistic project in Norway

 

During 14-15 November, Bohuš Kubinský met in Oslo with representatives of the Kon-Tiki Museum (Oslo) and the Thor Heyerdahl Institute (Larvik) to present his planned art project and opportunities for cooperation with both institutions. The resulting work of art will be a monumental sculpture commemorating Norwegian ethnographer and traveller Thor Heyerdahl. If the project receives a grant from Liechtenstein, Iceland, and Norway, this statue will be created and exhibited in Bratislava, Oslo, and Larvik, where the famous traveller and explorer was born.  The project, in which both Norwegian institutions will participate as partners, will also include educational activities.

The plan was also presented at the Embassy of the Slovak Republic in Norway, with the Ambassador of the Czech Republic also in attendance.  Aside from Bohuš Kubinský and project consultant Hedvika Máchová, the trip also included Czech technician and experimental archaeologist Ing. Pavel Pavel, who during the 1980s in the former Czechoslovakia focused on the mystery of how Easter Island’s stone Moai statues were transported, and who in 1986 also successfully tested his theory directly on site, at the invitation of Thor Heyerdahl.

The meeting was supported by EEA and Norway Grants 2014-2021, specifically from the “Open call CLTBF02 for bilateral relations for establishing and development of the partnership - Heritage Component" implemented within the Culture programme.All News