Bohuš Kubinský
tel.: 00421 908 796 592
email: bohus.kubinsky@gmail.com

Monika Kubinská
tel.: 00421 908 764 925
instagram: monika.kubinsky